One Piece Film: Strong World
Studio: Toei Animation Release Date : December 12, 2009 Series: One Piece
 1. General Info
Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

Tezuka Productions / Doga Kobo / Seigasha / Last House / Studio Carpenter / M.S.J. Musashino Production / Asahi Production / Kagura / Studio Cockpit / Studio Graffiti / Studio Ayumu / Yuhodo / Studio Guts / Meta Studio / Buyu / Araki Production / Meruhen Company / Wao World / Shindo Production / Tripod

Synopsis

No synopsis currently available.


Technical Specifications

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)

Credits

Director

Munehisa Sakai

Backgrounds

Michiyo Kawasaki
Kannosuke Hiramatsu
Chie Satou
Yumiko Kondou
Ayako Iwanaga
Miyoko Kobayashi
Kayoko Tokou

Character Design

Masayuki Sato

Inbetweener

Hiroki Morimune
Nozomu Shishido
Satomi Kamikubo
Asako Narasaki
Hisashi Mawatari
Yukitoshi Yamaguchi
Mihoko Tomita

Asst. Director

Makoto Sonoda

Art Direction

Takeshi Waki

Animation Director

Masayuki Sato

Storyboards

Tetsuya Endo
Naoyuki Itou
Munehisa Sakai
Naotoshi Shida
Kenji Yokoyama

Asst. Animation Supervisor

Yuji Hakamada
Hiroki Harada
Takeo Ide
Katsumi Ishizuka
Hideaki Maniwa
Kumi Nakajo
Ken Ueno
Hitomi Hasegawa
Kohei Hashimoto
Yuki Hayashi
Shingo Ishikawa
Seiya Numata
Ryo Onishi
Masahiro Shimanuki
Naoki Tate
Tadayoshi Yamamuro

Color Design

Kunio Tsujita

Key Animator

Yuki Hayashi
Naoki Tate
Ryo Onishi
Ken Otsuka
Yoshihiko Umakoshi
Keisuke Masunaga
Naotoshi Shida
Seiya Numata
Yukiko Nakatani
Shuichi Ito
Kazue Kinoshita
Ayumi Ono
Masayuki Takagi
Tadayoshi Yamamuro
Shigemi Aoyagi
Yosuke Yabumoto
Yoshitaka Yashima
Natsuko Suzuki
Kouichi Arai
Marie Ino
Shingo Ishikawa
Seizo Toma
Hitoshi Kamata
Takashi Saijo
Megumi Akiyama
Maki Hayashibara
Akira Watanabe
Megumi Yamashita
Shouichi Funaki
Anna Yamaguchi
Hiroya Iijima
Akira Kano
Hirotaka Nii
Hiromi Ishigami
Rie Aoki
Toru Shigeta
Sumio Watanabe
Haruki Miura
Hiroyasu Oda
Sawako Shigematsu
Takumi Nishiwaki
Naoki Mishiba
Yuka Koichi
Ayako Kanemaru
Kazuhiko Abe
Mayu Saito
Tomoko Sugidomari
Katsuji Matsumoto
Atsuko Kawamura
Mariko Ito
Kenichi Fujisawa
Takayuki Gorai
Yuriko Yamaguchi
Shigenobu Nagasaki
Noriyasu Murata
Ryoichi Murata
Nobuyoshi Souzaki
Kenji Matsuoka
Junichi Kigawa
Toshiharu Sugie
Mika Sawada
Terumi Nishii

Asst. Editor

Nobutaka Maki

Assistant Production Manager

Katsunori Kobayashi

Assistant Color Design

Tomoko Kohioki

CG Production Manager

Masaki Sakurai

CG Producer

Takeshi Himi
Click on thumbnail for full size image


Click on thumbnail for full size image


History

5/15/2020

 • New title added by EmiozunaToonz
 • Series added by EmiozunaToonz
 • Credits added by EmiozunaToonz

5/19/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

11/6/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

11/18/2020

  11/19/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  12/16/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  12/26/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  2/10/2021

  • Credits added by EmiozunaToonz

  Sources

  Masayuki Sato: Animation Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuki Hayashi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiroki Morimune: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Nozomu Shishido: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Naoki Tate: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ryo Onishi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ken Otsuka: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoshihiko Umakoshi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Keisuke Masunaga: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Naotoshi Shida: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Seiya Numata: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yukiko Nakatani: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shuichi Ito: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kazue Kinoshita: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ayumi Ono: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masayuki Takagi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tadayoshi Yamamuro: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shigemi Aoyagi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yosuke Yabumoto: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoshitaka Yashima: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Natsuko Suzuki: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kouichi Arai: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Marie Ino: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shingo Ishikawa: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Seizo Toma: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hitoshi Kamata: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Munehisa Sakai: Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tomoko Kohioki: Assistant Color Design
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Makoto Sonoda: Asst. Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tetsuya Endo: Storyboards
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Naoyuki Itou: Storyboards
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Munehisa Sakai: Storyboards
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Naotoshi Shida: Storyboards
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kenji Yokoyama: Storyboards
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takeshi Waki: Art Direction
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kunio Tsujita: Color Design
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masayuki Sato: Character Design
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Satomi Kamikubo: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Michiyo Kawasaki: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kannosuke Hiramatsu: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Chie Satou: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takashi Saijo: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Megumi Akiyama: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Maki Hayashibara: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Akira Watanabe: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Megumi Yamashita: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shouichi Funaki: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Anna Yamaguchi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiroya Iijima: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Akira Kano: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hirotaka Nii: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiromi Ishigami: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Rie Aoki: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Toru Shigeta: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Sumio Watanabe: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Haruki Miura: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuji Hakamada: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiroki Harada: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takeo Ide: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Katsumi Ishizuka: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hideaki Maniwa: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kumi Nakajo: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ken Ueno: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiroyasu Oda: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yumiko Kondou: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ayako Iwanaga: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Miyoko Kobayashi: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kayoko Tokou: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takeshi Himi: CG Producer
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Nobutaka Maki: Asst. Editor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Sawako Shigematsu: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takumi Nishiwaki: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Asako Narasaki: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hisashi Mawatari: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yukitoshi Yamaguchi: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Naoki Mishiba: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuka Koichi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ayako Kanemaru: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kazuhiko Abe: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Mayu Saito: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tomoko Sugidomari: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Katsuji Matsumoto: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Atsuko Kawamura: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Mariko Ito: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kenichi Fujisawa: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Katsunori Kobayashi: Assistant Production Manager
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masaki Sakurai: CG Production Manager
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hitomi Hasegawa: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kohei Hashimoto: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuki Hayashi: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shingo Ishikawa: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Seiya Numata: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ryo Onishi: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masahiro Shimanuki: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Naoki Tate: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tadayoshi Yamamuro: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takayuki Gorai: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuriko Yamaguchi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shigenobu Nagasaki: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Noriyasu Murata: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ryoichi Murata: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Nobuyoshi Souzaki: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kenji Matsuoka: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Junichi Kigawa: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Toshiharu Sugie: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Mihoko Tomita: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Mika Sawada: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Terumi Nishii: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)