Ryuji Shiromae
Cybernetics Guardian (1989)
       AIC