Nobuhiro Shimokawa

1986
1990
1991
1992
He's Here (1992)
       Toei Animation - Dragon Ball Z

1993
1994
1995
1996
1997
1998
2003
2005
2010
2011
2013
2014