Martin Roach

2006
Dojo, Oh No!
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Finding Hershel
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
600 Channels of Doom!
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
An Oldie But a Goodie
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Yin Yang Yuck!
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Beetlemania
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Enter: The Ant
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Sweet Stench of Love
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Woo Foo Flu
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
The Imagination Situation
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Too Much Yangformation
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Aura Or Not
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Falling Yin Love
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
On Golden Pondsc├╝m
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Old School
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
A Toy's Story
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
The Trouble with Two-ni-corns
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Scarf It Up!
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
The Return of the Night Master
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
My Stupid Sword
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Neat Freak
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
The High She-as
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
A Match Not Made in Heaven
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Scary Scary Quite Contrary
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
How the Cookie Crumbles
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
The Yin of Yang
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Shopping Sprawl
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Wubble in Paradise
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Dictator of the Year
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Master Dave
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Destination Danger
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Bad Nanny Jamma
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Pros and Cons
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
The Gig is Up
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Doomed to Repeat It
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Family Day
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
The Hex of the Ex
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
2007
Out on a Pledge
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Dojo Alone
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Attack of the Lesson
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
A Case of the Evils
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Attack of the Vidiots
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Fit to be Tried
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Voyage to the Center of the Yo
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Sitting Shaggler
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
WooFooGeddon
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Shadows and Light
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
The Truth Hurts
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Who Knows What Evil Lurks
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )
Night Fall
       (Jetix Animation Concepts - Yin Yang Yo!: Yo - Voices )